Ochrana osobných údajov

Zákon č. 428/2002 o ochrane osobných údajov Vám ukladá povinnosť zabezpečíť ochranu osobných údajov, a teda v čo najväčšej možnej miere eliminovať riziká zneužitia osobných údajov. Zákon umožňuje za porušenie jeho ustanovení ukladať aj pokuty v prípade, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb nebudete postupovať v súlade s ustanoveniami tohoto zákona.

Bezpečnosť osobných údajov

Keďže zodpovedáte za bezpečnosť osobných údajov, ste povinný na ich ochranu pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom a zmenou vykonať nasledovné opatrenia:

  • poučiť osoby (preukázateľne), ktoré majú prístup k osobným údajom, hlavne z pohľadu mlčanlivosti
  • vypracovať bezpečnostný projekt
  • vypracovať písomnú zmluvu medzi Vami a osobou (fyzickou, alebo právnickou), ktorá spracúva osobné údaje Vašich zamestnancov (mzdy)
  • vypracovať Registračný resp. Evidenčný list informačného systému vo väzbe na program, s ktorým pracujete vo Vašej ambulancii

Ponúkame Vám komplexné riešenie tohto zákona. Na základe Vami vyplneného dotazníka Vám vypracujeme nasledovné materiály:

  • a. Bezpečnostný projekt, ktorý zahŕňa technické, organizačné a personálne opatrenia
  • b. Vyplnené dokumenty pre preukázateľné poučenie osôb
  • c. Vypracovanú zmluvu, resp. poverenie v súlade s týmto zákonom
  • d. Vypracovaný Registračný resp. Evidenčný list IS

V prípade záujmu o našu ponuku komplexného riešenia ochrany osobných údajov prosíme zašlite na našu adresu podpísanú návratku. My Vám obratom zašleme dotazník, ktorý bude obsahovať otázky potrebné pre vypracovanie všetkých horeuvedených dokumentov. Po vyplnení a zaslaní dotazníka na našu adresu Vám zašleme do troch týždňov vypracované dokumenty aplikované na podmienky Vašej ambulancie.

-----------------------------------------Návratka----------------------------------------